Landschapsarchitectuur NLnieuwsprojectRegio van de Toekomst | Geef je nu op!

Regio van de Toekomst | Geef je nu op!

20062018

De BNSP en de NVTL nodigen vakgenoten en experts uit om een bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder. Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ wordt gezocht naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Er is veel nieuwsgierigheid naar de manier waarop de NOVI zal omgaan met de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. Met de startnota van de NOVI is een eerste richting gegeven. Vier samenhangende opgaven zijn geformuleerd: duurzame economie, klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving, en een waardevolle leefomgeving.

Deze opgaven komen in volle omvang samen in de regio. Op regionaal niveau ligt bij uitstek de opgave om de vier NOVI-opgaven met elkaar in samenhang te brengen en te integreren. Ontwerpkracht is nodig om die samenhang en de omgevingskwaliteit centraal te stellen. Het ministerie is op zoek naar krachtige beelden die het Nederland van morgen verhelderen.

Gezocht: ontwerpkracht

NVTL en BNSP zoeken vakgenoten om in een multidisciplinair team ontwerpend onderzoek te doen in één van de vier aangewezen regio’s. Planologen, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen die vanaf juli tot begin 2019 aan de ontwerpverkenning in één van vier regio’s willen werken.

Doe mee: geef je op voor 4 juli!

De vier regio’s met hun opgaven
1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag – Rotterdam (onder voorbehoud)
Werk aan de ruimtelijke uitwerking van circulariteit in de regio Den Haag – Rotterdam
2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta. Laat zien hoe de Eemsdelta regio kan bijdragen aan het energie- en klimaatvraagstuk

3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem – Nijmegen (incl. Ede – Wageningen). Combineer slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk in de regio Arnhem Nijmegen

4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland. Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders

Ken jij één van deze regio’s goed of ken jij de specifieke opgave die centraal staat. En wil je mee ontwerpen aan de toekomst van Nederland? Hier kan je je inschrijven als ontwerper of deskundige meedenker bij een van de opgaven, en deelnemen aan een van de ontwerpteams.

Lees meer over Regio van de Toekomst

Lees meer over de NOVI opgaven